Jméno

Telefon

E-mail

Ředitelství ŠJ:

Zástupce ředitelky, účetní:

Bc. Lancová Danuše

Ing. Macoszková Irena

558 329 707
739 435 415

sj.jablunkov@seznam.cz

Kancelář, pokladna ŠJ:

p. Pindejová Zuzana

558 358 095
604 127 628

 stravne.jablunkov@seznam.cz

Web:

 

 

www.jidelnajablunkov.cz

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A GDPR

         I.            Údaje o zařízení

Školské zařízení:

Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace (dále jen“ŠJ“)

Adresa:                 

Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190

ul. Lesní 190

739 91  Jablunkov

IČO: 70640068, DIČ CZ70640068

Zastoupená:      

Ředitelkou školní jídelny Bc. Lancová Danuše

        II.            Úvodní ustanovení

1)       Vnitřní řád ŠJ je souborem pravidel a opatření spojených s provozem ŠJ určené ke stravování žáků, dětí, zaměstnanců škol, ŠJ a ostatních strávníků.

2)       Vnitřní řád ŠJ je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve ŠJ, v případě nezletilých žáků a dětí i pro jejich zákonné zástupce.

3)       Vnitřní řád ŠJ je zpracován v souladu s platnou legislativou:

 • Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška č.85/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích (dále jen PO) zřízených ÚSC (dále jen ÚSC)

4)       Žák základní školy má právo denně odebrat jeden oběd. Děti MŠ mají právo odebrat jeden oběd a dvě doplňková jídla (přesnídávka a svačinka) denně.

5)       ŠJ zajišťuje rovněž stravu pro:

 • Vlastní zaměstnance ŠJ
 • Zaměstnance základních škol Lesní 190 a Školní 438
 • Cizí strávníky

      III.            Provoz

ŠJ je v provozu v pracovních dnech. V jiných dnech a jiném časovém rozmezí ŠJ poskytne stravování na základě předchozí písemné smlouvy, na které se obě strany dohodnou.

 • Provozní doba na jídelně Lesní 190:             

06:00 - 18:00hod

07:30 – 08:00hod  - volný vstup do jídelen pro žáky, jejich zákonné zástupce, cizí strávníky a zaměstnance školy (odhlašování apod.)

10:45 – 11:15hod – výdej jídel do jídlonosičů

11:30 – 13:45hod – stravování žáků a zaměstnanců školy

14:00 – 18:00hod – úklid jídelen

Úřední hodiny ŠJ:                                07:00 – 15:00hod

Kancelář ŠJ a pokladna:                   06:30 – 14:00hod

 • Provozní doba na výdejně Školní 438:        

10:45 - 11:15hod - výdej jídel na jídelně a do jídlonosičů

11:20 – 13:45hod – výdej jídel žákům a zaměstnancům školy na jídelně

12:00 - 12:15, 13:00 – 13:15hod – výdej jídel cizím strávníkům na jídelně

14:00 – 14:30hod - úklid jídelny

     IV.            Přihlášení k odebrání stravy

Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“(dále jen přihláška). Přihláška k vyplnění je k dispozici na stránkách ŠJ: www.jidelnajablunkov.cz nebo v kanceláři ŠJ.

Vyplněná přihláška se odevzdá jen jednou při zahájení odběru jídel.

Žákům platí přihláška po celou dobu školní docházky tj.od 1.(6.) – 9.třídy, a to od 1.9. – 30.6.daného školního roku. Žáci jsou přihlášeni automaticky do dalšího ročníku od 1.9.

Současně s přihláškou uhradí zákonný zástupce dítěte nebo žáka„Kauci“ ve výši 400,-Kč, která slouží jako jistina v případě neuhrazeného stravného za odebrané jídlo. Kauce 400,-Kč se vrací zpět zákonnému zástupci při ukončení odběru jídla ve ŠJ (přestup na jinou školu, ukončena školní docházka), vždy po účetní kontrole pohledávek za stravné.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni nahlásit každou změnu u žáka např.ukončení odběru jídel, telefonní kontakty, e-maily, změny bankovního účtu, změna bydliště, změna zdravotního stavu, alergie, a to vždy písemně.

Odevzdáním přihlášky je strávník (dítě, žák) závazně přihlášen k odběru stravy po celou dobu docházky do MŠ nebo ZŠ. Odhlášení ze stravování v průběhu stravování je povinen provést zákonný zástupce žáka písemně (osobně nebo elektronicky).

       V.            Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Strávníci se mohou zaregistrovat v kanceláři ŠJ a mít tak možnost se odhlašovat, přihlašovat nebo volit jídlo z výběru elektronickou formou:www.estrava.cz . Bližší informace podáme v kanceláři ŠJ.

Odhlásit nebo přihlásit jídlo si může strávník nejpozději do 8:00hod v daný den a to telefonicky, elektronicky na www.estrava.cz. Jídlo na výběr č.2, si může strávník přihlásit nejpozději 3 dny předem do 8:00hod. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

     VI.            Bezkontaktní elektronický systém

Před zahájením stravování si žáci a zaměstnanci školy (neplatí pro děti MŠ), kteří se stravují na jídelně, zakoupí čip v ceně 120,-Kč, který slouží k identifikaci při odběru jídla u výdejního okna. Strávníci mají povinnost nosit čip k výdeji jídla denně.

Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři ŠJ v době od 7:30 – 8:00hod, výjimečně v době výdeje jídel na jídelnách, kde mu bude vydán náhradní doklad k odběru jídla. V případě ztráty si zakoupí nový čip. Každou ztrátu je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu.

    VII.            Úplata za školní stravování

1)       Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č.107/2005 Sb., o školním stravování.

2)       Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. – 30.8., ve kterém dosahují určeného věku.

3)       Sazby stravného jsou uvedeny v Příloze č.1, tohoto Vnitřního řádu ŠJ - Ceník stravného

  VIII.            Způsoby platby stravného

1)       Souhlas s inkasem na č.ú.:0101047641/0800 z běžného účtu u různých bankovních ústavů. Strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků. Platba bude provedena k 15. dni v následujícím měsíci podle skutečně odebraných jídel v předchozím měsíci. V případě, že termín úhrady připadne na víkend nebo svátek je inkaso provedeno v poslední pracovní den před víkendem nebo svátkem.

2)      Poštovní složenkou, která je vystavena v poslední den v měsíci, za skutečně odebrané jídlo, kterou si strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ nebo u vedoucí kuchařky na výdejně.

3)       Hotově na pokladně v kanceláři ŠJ včetně manipulačního poplatku 26,-Kč.

      IX.            Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z §2,3, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stavování a jejich úhradě v PO ÚSC. Finanční limit je snížen o příspěvek z Fondu kulturních a sociálních služeb (dále jen FKSP). Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.

       X.            Jídelní lístek

1)       Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchař (zástupce kuchaře) společně s ředitelkou ŠJ.

2)       Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách v jídelnách, na internetových stránkách ŠJ a na portálu www.estrava.cz, indentifikační číslo zařízení 10 – ČZŠ Lesní 190, 11 – PZŠ Školní 438.

3)       Jídelní lístek včetně alergenů může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situace apod. Tuto změnu zaznamená pracovnice kanceláře ŠJ do jídelního lístku na portálu www.estrava.cz.

      XI.            Vlastní organizace stravování

1)       Do ŠJ mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.

2)       Ve ŠJ strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a vnitřní řád ŠJ. Řídí se pokyny ředitelky a pracovníků ŠJ, kteří v jídelně vykonávají dohled.

3)       Strávníci k odběru jídel používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného – okno pro vracení použitého nádobí.

4)       Strávníci nesmí bez souhlasu ředitelky ŠJ vynášet z jídelen inventář ŠJ, jako jsou talíře, příbory, sklenice, židle, stoly apod.

5)       Během výdeje jídel zajišťují mimořádný úklid jídelen (např.rozlité jídlo, rozbité nádobí apod.) pověření pracovníci kuchyně ŠJ.

    XII.            Konzumace jídla na jídelně

1)       Stráníkům je vydáváno kompletní jídlo (oběd) skládající se z polévky, hlavního chodu, nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.

2)       Všechny součásti jídla jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovníky ŠJ.

3)       Polévku a veškeré přílohy včetně salátu či kompotu může dítě a žák na požádání dostat formou přídavku.

4)       Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

5)       Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách ŠJ podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, §2, odst.7).

Na základě §4, odst.9) vyhlášky č. 107/2015 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat jídlo do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto vnitřního provozního řádu ŠJ.

6)       Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

7)       Pokud strávník odebírá stravu do termo-jídlonosiče (dospělí strácvníci), musí tento předkládat vždy čistý. Do špatně umytých jídlonosičů nebude jídlo vydáno.

   XIII.            Dozory na jídelně

1)       Dozory na jídelně stanovuje ředitelka ŠJ.

2)       Dohled nad nezletilými žáky na jídelnách zajišťují pracovníci ŠJ nebo zaměstnanci ZŠ, podle pokynů ředitelky ŠJ nebo zástupce ředitelky.

  XIV.            Stravování v době nemoci žáka

1)       ŠJ zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve ŠJ.

2)       Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

3)       V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.

4)       Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Žák je povinen se ze stravy odhlásit. V opačném případě bude strávníkovi – žákovi doúčtován k běžné platbě také režijní doplatek za neoprávněně odebranou stravu ve výši 26,-Kč.

   XV.            Úrazy na jídelně

1)       Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru ŠJ na jídelnách, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

2)       Úrazy v prostorách jídelen jsou řešeny ihned na místě s dozorem ŠJ a přítomnými zaměstnanci ŠJ (ředitelka ŠJ, pracovnice kanceláře ŠJ, hlavním kuchařem apod.) Záznam o úraze spolu se svědky události musí být zpracován nejpozději do tří dnů.

  XVI.            Škody na majetku ŠJ

1)       Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku ŠJ.

2)       Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve ŠJ způsobili, nebo viděli způsobit, dozoru, v případě větších škod ředitelce ŠJ.

3)       Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

4)       Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

5)       Žáci jsou povinni mít uloženy cenné věci (peníze, mobilní telefony, hudební nástroje, elektroniku, notebooky a jiné, na vyhrazeném místě ve škole, až do doby po konzumaci jídla na jídelně. Za uložení cenných věcí žáka v prostorách jídelen, ŠJ nezodpovídá.

6)       Dítě a žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy.

7)       Stravující se děti a žáci musí dbát pokynů dozoru na jídelně.

 1. XVII.            Závěrečná ustanovení

1)       Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality jídel, technických a hygienických závad provozu ŠJ řeší ředitelka ŠJ (zástupce ředitelky) nebo hlavní kuchař (zástupce hlavního kuchaře).

2)       S vnitřním řádem ŠJ jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámení zveřejněním Vnitřního řádu ŠJ na nástěnkách v jídelnách, na webových stránkách ŠJ a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.

3)       Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu ŠJ, pokyny ředitelky ŠJ a příslušného dozoru ŠJ.

4)       Tento Vnitřní řád ŠJ nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018.

Bc. Lancová Danuše

Jablunkov 21. 8. 2018

Gdpr_20180525_sj_2