Přihláška ke školnímu stravování žáků

Přihláška ke stravování
Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
Sourozenec*
Telefon
E-mail*
Úhrada stravného

Převodem na sběrný účet Školní jídelny č.: 0101047641/0800 potvrzený SOUHLAS S INKASEM z Vašeho účtu číslo:

Úhrada stravného - poštovní složenkou

nebo na pokladně ŠJ Lesní 190 včetně manipulačního poplatku 26,-Kč

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, oznámit každou změnu týkající se stravování a dodržovat Vnitřní řád školní jídelny (nedotovaná strava u žáků).

Souhlasím, že výše uvedené údaje budou použity do matriky ŠJ dle §2 vyhl.č. 364/2005, o vedení dokumentace, a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem byl řádně seznámen s Vnitřním řádem ŠJ a ceníkem stravného, který je zveřejněn na portálu: www.jidelnajablunkov.cz, včetně změn a dodatků.

Podpis žáka (od 2.třídy): ...............................................

Podpis zákonného zástupce: ......................................................

Datum: ............................................

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel třináct a deset